Pin REC-14 và đế sạc thiết bị thủy lực REC-7300

TAC- REC-14 , TAC- REC-7300

TAC

Taiwan

1 Năm

Còn hàng

Call

Pin REC-14 và đế sạc thiết bị thủy lực REC-7300

  • Standard Battery and Charger

Battery Item 

 DC 
 Voltage(V) 

 Storage 
 Capacity(AH) 

 Charger Item 

 Voltage(v) 

 REC-14 

 14.4V

 1.5AH

 REC-7300

 110V(220V) 

  

Pin REC-14 và đế sạc thiết bị thủy lực REC-7300 

call-button